<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Moms og parkering

18. jun 2019 skrev Gjesteblogger: Axel Naustad Cooper dette innlegget i Gjestebloggeren, Eiendomsforvaltning, Eiendomsdrift

4 minutter lesetid

Moms og parkering

Merverdiavgift er en viktig del av hverdagen for eiendomsaktører. Merverdiavgiftsreglene kan likevel oppfattes som noe tilfeldig. Det er derfor mye å hente på både å planlegge og å tenke helhetlig hva gjelder merverdiavgift når man skal utvikle eller drifte eiendomsporteføljen sin. Utleie av parkeringsplasser er ikke noe unntak fra dette.

Utleie av parkeringsplasser som ledd i en frivillig registrert utleie

Dersom utleier er frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg eller anlegg, og kun leier ut lokaler til avgiftspliktige leietakere, vil en eventuell tilleggsutleie av parkeringsplasser også være avgiftspliktig.

Motsetningsvis vil utleie til en avgiftsunntatt leietaker medføre at leievederlaget både for lokalene og for parkeringsplassene skal være avgiftsunntatt. Dette skyldes en særregel for utleie av fast eiendom som medfører at varer og tjenester som leveres som ledd i utleien skal avgiftsbehandles på samme måte som utleien.

kalkuler

Avgiftsunntatte leietakere – Hvordan kan utbygger unngå å miste fradragsrett?

For å unngå å miste fradragsrett for inngående merverdiavgift pådratt som ledd i utleien av parkeringsplassene (oppføringskostnader, driftskostnader mv.) overfor avgiftsunntatte leietakere, kan en utbygger/utleier velge å strukturere seg slik at parkeringsvirksomheten legges til et eget parkeringsselskap og som er et eget avgiftssubjekt. Dersom dette selskapet leier ut parkeringsplassene direkte til leietakerne vil denne leien være avgiftspliktig uavhengig av om leietakeren selv er avgiftspliktig eller avgiftsunntatt. Dette skyldes at «ren» parkeringsutleie anses som avgiftspliktig parkeringsvirksomhet.

Konsekvensen for utbygger/utleier er at det nye parkeringsselskapet vil kunne oppnå fradrag for all inngående merverdiavgift knyttet til parkeringsplassen uavhengig av den avgiftsmessige leietakersammensetningen til utleier.

bygningsplass

Men hva med leietakernes avgiftssituasjon?

Det er imidlertid verdt å merke seg at valg rundt strukturering også vil ha konsekvenser for leietakerne.

Opprettelsen av et eget parkeringsselskap vil medføre at en avgiftsunntatt leietaker får en merverdiavgiftskostnad ved parkeringsleien. Dersom parkeringsplassene derimot hadde blitt leid ut som ledd i leien av leietakerens lokaler ville det samlede leievederlaget vært avgiftsunntatt. Her bør derfor en utbygger gjøre en helhetsvurdering før man pådrar den avgiftsunntatte leietakeren en ekstra (moms)kostnad: Står fradragsretten utbygger oppnår som følge av denne struktureringen i stil til den kostnaden leietaker blir påført?

parkering

For en eventuell avgiftspliktig leietaker fremstår det tilsynelatende som likestilt hvorvidt de får en faktura med merverdiavgift fra utleier av bygget eller fra et eget parkeringsselskap. Det er naturlig å tenke at en avgiftspliktig leietaker uansett vil ha fradrag for inngående merverdiavgift på leien. Det er imidlertid her viktig å merke seg at merverdiavgiftsloven har en egen bestemmelse som avskjærer rett til fradrag for inngående merverdiavgift til blant annet drift av personkjøretøy. I den utstrekning parkeringen skal benyttes til parkering av nettopp personkjøretøy, vil selv en avgiftspliktig leietaker ikke kunne få fradrag for inngående merverdiavgift på fakturaen fra et parkeringsselskap.

Optimalisering av fradrag for moms både for utbygger og avgiftspliktig leietaker

La oss si at utleieren av bygget i stedet leier ut parkeringsplassene sammen med lokalene. Som beskrevet innledningsvis anses slik parkeringsutleie å være levert som ledd i leieforholdet til selve lokalet. Den avgiftspliktige leietakeren vil da kunne fradragsføre inngående merverdiavgift på lik linje med øvrige kontorlokaler. Det er derfor viktig å tenke helhetlig hva gjelder merverdiavgift og parkering.

Gjesteblogger: Axel Naustad Cooper

Gjesteblogger: Axel Naustad Cooper

Axel Naustdal Cooper er advokat og spesialist innenfor merverdiavgiftsregelverket – særlig i tilknytning til bransjen fast eiendom. Axel har jobbet med eiendomsprosjekter i alle livsfasene av fast eiendom; fra utvikling, oppføring/rehabilitering, inngåelse av leiekontrakter, utleie og drift, samt kjøp og salg. Han har jobbet særlig mye med optimaliseringer av eiendomsprosjekter, og har derfor særskilt erfaring med de avgiftsrettslige muligheter og fallgruber som oppstår i forbindelse med fast eiendom.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!

Andre ville også lese om


Byggdrifter: Slik bruker du et energi- og miljøoppfølgingssystem

13. aug 2020 - Terje Uttian

Byggdrifter: Slik bruker du et energi- og miljøoppfølgingssystem

I en tidligere bloggartikkel så vi på hva et energi- og miljøoppfølgingssystem (EMOS) er, og hva som er de..

Fordelene ved å benytte sensorikk i bygg og anlegg

11. aug 2020 - Terje Uttian

Fordelene ved å benytte sensorikk i bygg og anlegg

Det er mange gevinster å hente ved å ta i bruk sensorikk i bygg og anlegg. Den overordnede fordelen med..

Begreper og standarder i FDV-faget

05. aug 2020 - Nora Johanne Klungseth

Begreper og standarder i FDV-faget

Som vi har vært inne på tidligere, er FM (Facility Management) et relativt nytt begrep. Før FM-begrepet ble..